Hva er landbrukets klimakalkulator?

Landbrukets klimakalkulator er et verktøy som hjelper bonden med å kartlegge klimagassutslipp fra gården, samt å se muligheter for å redusere dem. 

Et samlet norsk landbruk jobber kontinuerlig med nye tiltak for å redusere klimagassutslippene fra matproduksjonen her til lands. Landbrukets klimakalkulator er et verktøy som er utviklet for at den norske bonden skal få oversikt over utslipp på gården. Basert på klimakalkulatoren kan bonden kartlegge muligheter for å redusere utslipp, og dermed bidra til reduserte utslipp fra landbrukssektoren. 

For at vi skal skal få riktige tall på klimagassutslipp fra det norske landbruket, er det svært viktig at norske bønder tar ibruk Landbrukets klimakalkulator. 

Gir bonden oversikt over utslipp

I tillegg til å hjelpe bonden med å få oversikt over det totale klimagassutslippet på gården, viser Landbrukets klimakalkulator utslipp per produsert enhet, for eksempel per kilo korn eller kjøtt. Beregningene av klimagassutslippene er basert på data fra gårdsdriften. Informasjonen bøndene får om utslipp fra gården, kan ses opp mot andre sammenliknbare gårder. På den måten kan bonden, sammen med en klimarådgiver, finne tiltak som kan redusere klimagassutslipp fra egen gård, samt tiltak for å øke karbonbinding i jorda.  

Klimatiltak er ofte økonomisk lønnsomme for bonden

Klimakalkulatoren er et godt verktøy for å hjelpe bonden med å ta smarte valg i gårdsdrifta. I tillegg til at klimakalkulatoren er gratis å bruke, er ofte klimatiltakene som avdekkes økonomisk lønnsomme for bonden. Tiltak kan være alt fra klimavennlig fôring, fossilfri oppvarming, bedre bruk av gjødsel og produksjon av biogass på gården, til avl, ny teknologi og tiltak for å øke opptaket av karbon i jord.  

Les mer: Klimatiltak i landbruket

Klimakalkulatoren er en del av landbrukets klimaplan

Gjennom landbrukets klimaplan er det satt ambisiøse mål for å redusere utslippene fra norsk matproduksjon. Utslipp tilsvarende 5 millioner tonn CO2- ekvivalenter skal nemlig kuttes innen 2030. Klimakalkulatoren er ett av de åtte satsningsområdene i Landbrukets Klimaplan. Målet er at alle bønder skal ha tatt i bruk Klimakalkulatoren på egen gård innen 2025.  

Utslippene fra norsk landbruk kan reduseres

Jordbruket står for 9,4 prosent av Norges klimagassutslipp. Jordbruket den største kilden til utslipp av både metan og lystgass. Mesteparten av metanutslippene kommer fra fordøyelsen til drøvtyggere, som sau og ku, mens resten kommer fra lagring av husdyrgjødsel. Lystgassutslippene fra landbruket kommer hovedsakelig fra spredning av husdyrgjødsel, men også fra dyrking av myrer, lagring av gjødsel og nedbryting av planterester (f.eks. halm).  

Les mer: Spørsmål og svar om klima og matproduksjon.

Tiltak for å redusere utslippene fra disse postene, som for eksempel nye fôringredienser som hemmer eller reduserer dannelse av metan, er effektive for å redusere landbrukets samlede klimaavtrykk. 

Les mer: Fôret kan redusere klimagassutslippene fra kua

Klimasmart landbruk (lest 18.januar, 2023). Klimasmart landbruk.

Miljøstatus (7.desember, 2022). Klimagassutslipp fra jordbruk i Norge.