Hvordan påvirker drøvtyggerne vårt biologiske mangfold?

Det biologiske mangfoldet på jorda er viktig. I Norge er de beitende husdyrene avgjørende for livet til mange av plantene, insektene og dyrene i naturen vår.

Biologisk mangfold betyr, enkelt forklart, summen av alle ulike plante-, insekt- og dyrearter. I naturen finner vi mangfold i form av artsmangfold (summen av arter og variasjonen mellom dem), genetisk mangfold (den genetiske informasjonen i arvematerialet), og økosystemmangfold (variasjonen mellom ulike typer miljøer og deres prosesser). Biologisk mangfold kan dermed også kalles også naturmangfold, biologisk diversitet og artsmangfold.

Drøvtyggere ivaretar biologisk mangfold i Norge

Biologisk mangfold handler om variasjonen av arter i naturen vår. Naturen består av økosystemer med arter som er avhengige av hverandreHvis en eller flere arter forsvinner, kan det ha store konsekvenser for økosystemet

>> Hva er biologisk mangfold?

I Norge finnes mange av våre utrydningstruede blomster og insekter i den delen av naturen som har blitt formet av mennesker og husdyr i årenes løp. Vi kaller gjerne disse områdene for kulturlandskap. Kulturlandskapet må holdes i hevd for at rasktvoksende løvskog ikke skal ta over for andre mer saktevoksende vekster. Beitende ku, sau og geit bidrar til å holde veksten av løvskog nede og hindrer at kulturlandskapet gror igjen, slik at blomster og insekter har et sted å leve. Husdyrene bidrar også med å tilføre jorda næring og spre plantefrø gjennom avføring. Drøvtyggere bidrar på den måten til å ivareta biologisk mangfold. 

Hva er løvskog?

Gård i Eikefjord i Sogn og Fjordane

Gjengroing truer mangfoldet

Hele 45 % av landarealet til Norge er godt utmarksbeite, men i dag utnytter vi bare cirka 35 % av landarealet vårt til husdyrbeite. De siste årene har det vært en nedgang i bruk av utmarksarealer i Norge. Det gjør at utmarka gror igjen. Det blir tettere med trær og mindre lys til plantelivet på bakken. Gjengroing gir vanskelige vekstforhold for planter. Det endrer også leveforholdene for flere insekter. Et aktivt landbruk over hele landet, der utmarksområder tas i bruk, er derfor viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet vårt. 

5 hovedgrunner til verdens biologiske mangfold reduseres*:

Det er anslått at det trolig finnes åtte millioner ulike arter på jorda. Én million av disse står i dag i fare for å utryddes.

       

Sist oppdatert: 26. august, 2022. 

 

Kommentarer

Ingen har kommentert enda. Bli den første!

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.

    Andre ting du kanskje synes er interessant