Hva vet du om rein?

Har du opplevd reinsdyr på nært hold, eller bare sett dem på TV? Mange nordmenn vet ikke så mye mer om reinsdyr enn at det smaker godt på middagstallerkenen.

Reinkjøtt er en råvare det ikke fins mye av, og den naturdrevne driftsformen skiller seg stort fra vanlig husdyrproduksjon. At kjøttet koster litt ekstra i butikken har en forklaring i at det kun fins ca. 300 gram tilgjengelig til hver av oss i året, kjøttet er kjent for sin unike viltsmak, og det å være reingjeter er ikke bare et yrke, men en nomadisk livsstil.

Fem reine fakta

1.       Du kan møte på reinsdyr over hele landet, unntatt i Oslo

Ja, det er helt sant. Av alle landets fylker er det kun i Oslo du ikke kan møte på rein. Reindrift og gjeting av tamrein foregår i syv av landets fylker, størst andel nord i landet, mens villrein beveger seg i områder som strekker seg over åtte fylker. Vinterstid utgjør antall rein rundt 240.000 dyr, hvor hele 90 prosent er tamrein. Villrein er per definisjon ikke reindrift.

2.       Den villeste rein bor slett ikke i nord

Dette er kanskje overraskende, men den største bestanden av villrein finner du i Viken og Vestland. Villrein lever stort sett uten menneskers innblanding, mens tamrein får jevnlig oppsyn av reingjetere. Tamrein blir flyttet mellom ulike beiteområder og får tilgang på fôr ved matmangel. Likevel er livet til tamreinen også nokså vilt, sammenliknet med andre produksjonsdyr.

3.       Samisk reindrift har åtte årstider

I stedet for våre fire årstider, har samisk kultur og reindrift åtte årstider. Disse er knyttet til reinsdyrenes vandring og reingjeternes oppgaver og heter: vinter, vårvinter, vår, vårsommer, sommer, høstsommer, høst og høstvinter.

4.       Storfamilien gjeter i fellesskap

En siida, som betyr driftsenhet på nord-samisk, er en gruppe av én eller flere familier som gjeter dyrene samlet i en større reinflokk. Familiene lever et nomadeliv, og flytter etter flokken for å sørge for best mulig beite. I Norge finnes det 82 reinbeitedistrikt, og det er 150 registrerte vintersiidaer.

5.       Reindrift er bærekraftig matproduksjon

Reindrift foregår over rundt 40 prosent av Norges landareal. Reinsdyra beiter i ulent terreng, og bidrar til å utnytte norske arealressurser, bevare det biologiske mangfoldet vårt, og skape verdi i områder som er dårlig egnet til annen matproduksjon. Samisk reindrift foregår i fem fylker: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal. I tillegg fins det tamreinlag mer midt i landet, som har reindrift i tre fylker: Innlandet, Viken og Vestland.

POPULÆRT AKKURAT NÅ

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.