Kua - en viktig brikke i regenerativt landbruk

Regenerativt landbruk har som mål å forbedre og bygge opp jorda. Men visste du at kua, og andre beitedyr, spiller en viktig rolle i regenerativt landbruk? 

Binder mer CO2 enn det slippes ut

Å regenerere betyr i biologien å gjenoppbygge noe. Regenerativt landbruk er en landbrukspraksis som har som formål å bygge opp og reparere naturlige kretsløp. Dyrknings- og beitemetodene som brukes i regenerativt landbruk binder mer CO2 enn de slipper ut.

I regenerativt landbruk er det viktig å bearbeide jorda så lite som mulig ved å minimere pløying og maksimere jorddekke, å tilbakeføre organisk materiale til jorda, å benytte ulike former for dekkvekster og fangvekster, å drive vekstskifte, å øke fotosyntesen og å bidra til biologisk mangfold. Målrettet beiting er også en del av metodene som brukes i regenerativt landbruk.

Les mer: Hva er regenerativt landbruk?

Kua sentral for å etterligne naturlige økosystemer

Et viktig prinsipp i regenerativt landbruk er å etterligne naturlige økosystemer. Her står bruken av beitedyr sentral. Beitedyr, som ku, sau og geit, bidrar til å gjødsle jorda, spre frø og holde landskapet nede. Det skaper et mangfold av liv, både under og over jorda.

I regenerativt landbruk prøver man å etterligne måten ville beitedyr forflytter seg på, og her skiller denne landbrukspraksisen seg fra konvensjonelt landbruk. Beitedyra flyttes rundt på beiteområder før gresset rekker å bli nedbeita. Flyttingen fører til at plantene rekker å restituere seg, og drive mer fotosyntese. Til gjengjeld får dyra godt beite. 

Les mer: Hva er et økosystem?

Bruk av husdyrgjødsel erstatter bruk av kunstgjødsel

Et annet viktig prinsipp i regenerativt landbruk er å unngå bruk av kunstgjødsel. Kunstgjødsel er nemlig energikrevende å produsere, og krever bruk av fossil energi. Skal vi nå klimamålene og bli et lavutslippssamfunn må vi redusere bruken av fossil energi. Å fase ut bruken av kunstgjødsel, og erstatte den med gjødsel fra husdyrene kan være et av flere tiltak på gården som bidrar til nettopp dette.

Ved å benytte gjødsel fra husdyra, sirkuleres næringsstoffene på gården, fremfor å kjøpe innsatsfaktorer utenifra. En god og næringsrik jord er helt avgjørende for å få avlinger. Gjødselen fra dyra bidrar til at jorden gir næring til jorda slik at plantene vokser.

Les mer: Gjødsel fra husdyra fører næring tilbake til jorda.

Karbon i jord

Visste du at jorda inneholder mer enn fire ganger så mye karbon som alle verdens planter til sammen? Karbon tilføres jorda ved hjelp av plantenes fotosyntese og ved annen tilførsel av organisk materiale. Bruk av husdyrgjødsel, fangvekster, belgvekster og eng kan bidra til å øke karboninnholdet i karbonfattig jord. Bedre vekstvilkår for planter, større motstandskraft mot tørke og flom, redusert erosjon og utvasking av næringsstoffer er blant fordelene som følger med økt innhold av karbon i jorda.

Les mer: God jordhelse er viktig for bærekraftig matproduksjon.