Reindrift

Reinsdyrkjøtt er selve urkjøttet, og er et av Norges eldste råstoff. Reinsdyrene var her allerede før mennesket, for 9000 år siden.

Nå er nordisk mat moderne, og høyaktuelt på trendsettende restauranter verden over. Sentralt i det nordiske kjøkken står reinsdyrkjøttet som representerer den norske naturen på en fantastisk måte. Reinsdyrkjøtt er forholdsvis mørkt på farge og har en utpreget viltsmak. I dagligvarehandelen får en gjerne tak i reinkjøtt i form av skav, stek, biffer og fileter – i tillegg til en rekke spesialprodukter som eksempelvis spekemat.

Reinsdyrkjøtt lar seg lett kombinere med andre kraftige smaker, både når det gjelder tilbehør på tallerkenen og i glasset. Spesielt godt passer det med det som er høstet fra naturen, som for eksempel sopp og bær.

Reinbeiteområder

Det samiske reinbeiteområdet er inndelt i seks områder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark. De seks samiske reinbeiteområdene er inndelt i distrikter. lnnenfor hvert reinbeitedistrikt er det grupper av  reineiere som har dyrene i en felles flokk på bestemte arealer og som samarbeider om den praktiske driften. Disse  driftsgruppene kalles "siida" og "sijte" på henholdsvis nord- og sørsamisk. Reindrift er en familiebasert næring der det vanlige er at det er flere reineiere i en "siidaandel". En siidaandel kan også bestå av kun én reineier. Det er 532 siidaandeler totalt. 375 av dem er i Finnmark. Det er totalt om lag 3000 personer i siidaandelene.

Tilgang og sesonger

Reinsdyrkjøtt er i utgangspunktet en sesongvare om høsten, men i praksis er reinsdyrkjøtt tilgjengelig store deler av året. Reinsdyrkalvene blir født tidlig om våren og får med seg hele vår-, sommer- og høstsesongen til å legge på seg mest mulig og være godt rustet for vinteren. Dette gir også god slaktekvalitet. En stor andel av kalvene blir slaktet allerede om høsten, men de største og flotteste kalvene blir plukket ut til å føre arten videre.

Slaktesesongen er fra september til ut mars. Det er noe forskjellig slaktetid på reinokser, simler (hunndyr) og kalv. Simler slaktes i hele perioden, men er av best kvalitet på slutten av vinteren. Okser slaktes tidlig på høsten før de går i brunst. Etter brunst har de tapt mye av vekta, så de oksene som ikke slaktes tidlig blir spart til slutten av vinteren. Kalv slaktes som oftest i begynnelsen av sesongen, men er av bra kvalitet utover vinteren også.  

Reinsdyrdrift er kjøttproduksjon under de mest ekstreme forhold man kan tenke seg. Varierende og ekstreme værforhold er ett element, rovdyr et annet. Derfor kan tilgangen på reinsdyrkjøtt i butikken variere en del fra år til år. De siste årene har vært ekstra gode år, og tilgangen på kjøtt har derfor vært meget bra.

Tamrein og villrein

Tamrein og villrein er den samme rasen, de befinner seg på samme type beiter, og har den samme sesongen. Det er heller ingen forskjell i smak og kvalitet, men det kan være litt forskjell på slaktevekt og kvalitet fra distrikt til distrikt. Tamrein og villrein beiter ikke i de samme områdene for å unngå sammenblanding av flokkene.

Nesten alt reinsdyrkjøtt som omsettes på restaurant og i butikk er fra tamrein. Størrelsen på en voksen rein varierer endel, men i praksis er de bare litt større enn lam og sau. En reinkalv veier omtrent tyve kilo, ei voksen simle litt over tretti kilo og en 1 ½ årig bukk veier omtrent førti kilo. En velvoksen bukk kan veie hele åtti kilo før den går i brunst. Kalver, simler og bukker plukkes hovedsakelig ut for slakting når de har den beste kvaliteten, og det er liten forskjell på spisekvaliteten dem i mellom.

Reintall

Det var totalt om lag 230 000 tamrein i Norge  pr. 31.3.2014 (før kalving). Om lag 165 000 av dem var i Finnmark. Reintallet kan variere fra år til år. Årsaken til dette er knyttet til hvor mye kalv som blir født, hvor stort tap man får og hvor mye rein som blir slaktet.

Den enkelte reindriftsutøvers  eierskap til reinen er befestet gjennom individuelle merker. Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal merking av rein skje ved snitt i øret med eierens registrerte reinmerke. Det er i utgangspunktet bare personer som er av samisk ætt som har rett til reinmerke. I tillegg til den samiske reindriften, finnes det fire tamreinlag i Sør- Norge.

Naturlig matproduksjon

Reinsdyr går fritt og beiter hele året, og er en naturlig matproduksjon helt i takt med naturen. Milelange fjellbeiter med ren natur, mange typer lav, urter og lyng gir den gode viltsmaken kjøttet er kjent for. Samtidig er det magre kjøttet både smakfullt og sunt. Sammen med krydder, urter, sopp og norske grønnsaker blir helheten til en eksotisk og sunn opplevelse.

De karrige beiteforholdene gjør reinsdyrkjøtt til et av matverdenens undere, og er noe av det mest eksklusive du kan velge av råvarer. At reinsdyrene lever under de mest ekstreme naturforhold gjør kjøttet helt unikt. Det som gjør kjøttet ekstra spennende og eksotisk er den sterke forankringen i samisk tradisjon og kultur, som gjennom generasjoner har drevet matproduksjon på naturens premisser.

Reinsdyr er en viktig ressurs

Reindriften har en helt spesiell plass i samisk kultur. Selv om næringen er liten i nasjonal målestokk, har den stor betydning i samisk og lokal sammenheng. Reindriften er derfor en viktig del av det materielle grunnlaget for samisk kultur. På bakgrunn av nasjonale forpliktelser etter Grunnloven, og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter, sees reindriftspolitikken i en generell same- og samfunnspolitisk sammenheng. Reindriftspolitikken er derfor bygd på to selvstendige grunnlag; en næringspolitisk produksjonsverdi og en samepolitisk kulturverdi.


Reindriften som næring har mange positive elementer i seg. Den representerer i utgangspunktet en god og fornuftig ressursutnyttelse i marginale fjell- og utmarksområder som er lite egnet til annen matproduksjon. Samtidig bidrar den til næringsmessig mangfold, og til ivaretakelse og en utvikling av den samiske kulturen. Reindriften som næring, kultur og livsform er på mange måter unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Den fortjener derfor positiv oppmerksomhet og fokus på tiltak som gjør at næringen kan sikres, utvikles og styrkes.

Geografisk utbredelse

I dag utøves samisk reindrift over store deler av landet og i all hovedsak i fjell- og utmarksområdene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt i deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal (gjelder Trollheimen) og Hedmark. I Nord-Gudbrandsdal og Valdres utøves det reindrift i regi av bygdefolk uten samiske røtter. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven. I tillegg utøver Rendal Renselskap, en særegen driftsform basert på jakt av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil.

Totalt foregår det reindrift i 139 av landets kommuner. Bruttoarealet utgjør om lag 40 prosent av Norges landareal eller ca. 140.000 km2. Fra og med Finnmark til og med Sør-Trøndelag utgjør bruttoandelen rundt 80 prosent av landarealet. Det anslås at nettoarealet utgjør ca. 90.000 km2 eller i underkant av 30 prosent av Norges fastlandsareal. I tillegg har enkelte distrikt sine vinterbeiter i Sverige.

 

Kommentarer

    Se alle kommentarer...

    For å skrive en kommentar må du være logget inn.