Ernæring og kosthold

Helse og ernæring er en viktig faktor når man jobber med kjøtt. I 2015 ble det utviklet en strategi for kjerneområdet ernæring, kosthold og helse. Gjennom strategien jobber vi aktivt med bransje, handel og myndigheter i forhold til ernæring. Våre råd til forbruker er basert på de rådene som er gitt av norske helsemyndigheter. 

Forskning på rødt kjøtt

I oktober 2015 ble det foretatt en litteraturgjennomgang av International Agency for Research on Cancer (IARC) som skulle evaluere den vitenskapelige evidensen omkring rødt/bearbeidet kjøtt og kreft. Evalueringen konkluderte med at det var en sannsynlig sammenheng mellom rødt kjøtt og kreft, og en trolig sammenheng mellom bearbeidet kjøtt og kreft. Som en konsekvens av denne offentliggjøringen ble det høy grad av mediedekning både nasjonalt og internasjonalt. MatPrat jobbet samarbeidet med sin søsterorganisasjon Animalia under hele denne prosessen og tok en synlig rolle som talsorganisasjon på vegne av bransjen.

Den norske kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom høyt inntak av rødt kjøtt og økt risiko for å utvikle tykk- og endetarmskreft på alvor, og gikk i 2013 sammen om et stort forskningsprosjekt. Prosjektet har som mål å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille norsk storfekjøtt av bedre ernæringsmessige kvalitet. Forskningsmiljøene som er med i dette prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima. Navnet på prosjektet er «Identifisering av det sunneste storfekjøttet», også kalt «Sunnere storfekjøtt» Dette kan du lese mer om på prosjektets egen hjemmeside. I 2015 har prosjektet ferdigstilt innsamlingen av storfe til kartlegging av næringsstoffinnhold og igangsatt et museforsøk samt et fôringsforsøk på storfe.

Saltpartnerskap og samarbeid om reduksjon av mettet fett

For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse. Det er estimert at nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt, og at mesteparten av saltet kommer fra industribearbeidet mat. På bakgrunn av dette ble det inngått en samarbeidsavtale i helseministerens næringslivsgruppe på matområdet, om redusert saltinnhold i matvarer. Kriteriene som lå til grunn for avtalen og for de ulike matvaregruppene ble utarbeidet i 2015, og MatPrat deltok i dette arbeidet. Saltpartnerskapet ble lansert i oktober 2015 og er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.

I 2015 satt helseministeren reduksjon av mettet fett på agendaen. Det jobbes nå med å utrede saken, og se på hva slags tiltak som bør og kan gjennomføres og hvilke konsekvenser disse tiltakene eventuelt vil ha. Kjøttbransjen har bedt MatPrat og Animalia om å ta et særlig ansvar for videre strategisk arbeid omkring dette og andre relevante temaer som løftes opp i næringslivsgruppen.

Barn og unge

I fjor var Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen på høring. MatPrat sendte inn et felles høringsinnspill sammen med andre aktører i egg- og kjøttbransjen, og flere av våre kommentarer ble tatt med i de endelige retningslinjene. MatPrat spilte også inn kommentarer til Ludvigsen-utvalgets utredning om Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser, hvor vi fokuserte på den viktige rollen som faget mat- og helse spiller.

Som en oppfølging av Folkehelsemeldingen Meld. St.19 (2014-2015) inviterte Helse- og omsorgsdepartementet oss inn for å diskutere og kartlegge hva Matprat kan bistå med for å realisere satsingen på sunne matvaner og økt matkunnskap blant barn og unge. Vi var også til stede og ga våre innspill på den årlige møteplassen Dialogarena for kosthold  i regi av Helse- og omsorgsdepartementet hvor temaene som ble diskutert var praktiske ferdigheter på matområdet, og mat og måltider i skolen.

World Iron Awareness Week

Iron Awareness Week ble første gang markert i 2014 av vår søsterorganisasjon på New Zealand. I april 2015 markerte flere organisasjoner som jobber med kjøtt verden over denne uken. Markeringen har til hensikt å fokusere på jernmangel i befolkningen, og øke bevisstheten omkring viktigheten av et tilstrekkelig inntak av jern via kosten.Mange tusen nordmenn har jernmangel, et næringsstoff som har flere viktige oppgaver i kroppen. En av hovedkildene til jern i det norske kostholdet er kjøtt, og jo rødere kjøttet er, jo mer jern inneholder det. MatPrat markerte derfor denne uken, med mål om å øke bevisstheten rundt temaet. I samarbeid med Animalia arrangerte vi et frokostseminar for helsesøstre, ernæringsfysiologer, personlig trenere, og presse. Hovedfokuset for seminaret var tenåringsjenter og kvinner i fertil alder. Til seminaret hadde vi gjennomført en forbrukerundersøkelse som tok for seg kunnskapsnivå og holdninger til jern blant norske kvinner. Universitetet i Oslo gjorde på oppdrag fra MatPrat og Animalia analyser av jerninntaket blant norske kvinner. I tillegg ble det holdt flere andre spennende foredrag. I forbindelse med markeringen hadde MatPrat en kampanje i egne kanaler bestående av ernærings- og kostholdsfaglige artikler med fokus på jern, utvalgte oppskrifter og annet matfaglig innhold.